Zuzana Strnadová

Obchodní podmínky

Platné pro studenty přijaté do srpna 2021

1. Cena výuky

Cena výuky se řídí ceníkem platným pro dané období. Cena zahrnuje veškeré materiály dodané lektorem.

2. Platba za výuku

Platba za výuku se provádí převodem na bankovní účet lektora (Zuzana Strnadová),
číslo účtu: 1018031168/6100, na základě vystaveného dokladu. Vystavený doklad je třeba uhradit před zahájením výuky.

3. Počet lekcí a jejich čerpání

Počet předplacených lekcí stanovuje student. Tento počet je takzvaným ‚kurzovným‘.

4-7 lekcí: platnost +1 týden
8-10 lekcí: platnost +2 týdny
(1-3 lekce: platnost 1-3 týdny)

V praxi:
Platím 4-7 lekcí.
Do termínu lekce mi vstoupí něco neodkladného a lekci se nepodaří přesunout na jiný den v týdnu.
Nevadí, mám na její čerpání 1 týden k dobru a nebo se na anglinu/piáno vrhnu jeden týden intenzivněji a budu mít lekce 2.

Platím 8-10 lekcí.
Do termínu lekce mi vstoupí něco neodkladného a lekci se nepodaří přesunout na jiný den v týdnu.
Nevadí, mám na její čerpání 2 týdny k dobru a nebo se na anglinu/piáno vrhnu jeden týden intenzivněji a budu mít lekce 2.

Nepovede-li se lekci včas vyčerpat, dostane student (v případě zájmu) ‚lekci na doma‘ a vystavuje se nová faktura.

4. Organizace výuky

Termín výuky je vždy stanoven na základě vzájemné domluvy lektora a studenta.

Studentovi nevzniká nárok na náhradu v případě, že se na lekci dostaví pozdě nebo ji potřebuje ukončit dřív. V případě, že výuku zkrátí lektor je samozřejmě nahrazena.

Omlouvání a rušení lekcí je zahrnuto v bodě č. 5.

5. Zrušení lekcí studentem

V případě zrušení lekce ze strany studenta, je třeba ohlásit zrušení alespoň 24 hodin předem na telefonní číslo lektorky (SMS, Whatsapp), v opačném případě se jedná o pozdní zrušení a studentovi nevzniká nárok na kompenzaci. Nový termín v daném týdnu se počítá jako další lekce.

(Tedy, je-li výuka od 8:00 je potřeba se omluvit do 8:00 předchozího dne.)

V případě výuky v pondělí žádám o zrušení lekce nejpozději v pátek do 20 hodin.

V případě ukončení výuky studentem před vyčerpáním objednaných lekcí se kurzovné nevrací. Je však možné převést zbývající kurzovné (předplacené lekce) na jiného studenta, kterého si student sám opatří.

6. Zrušení lekcí lektorem

V případě zrušení lekce lektorem je lekce nahrazena v novém termínu.

V případě zrušení celé výuky lektorem je studentovi vrácena částka za zbývající zaplacené lekce – v plné výši.