Zuzana Strnadová

Obchodní podmínky

1. Cena výuky

Cena výuky se řídí ceníkem platným pro dané období a zahrnuje veškeré materiály dodané lektorem.

2. Platba za výuku

Platba za výuku se provádí převodem na bankovní účet lektora na základě vystaveného dokladu.
Vystavený doklad je třeba uhradit před zahájením výuky.

3. Počet lekcí, jejich čerpání a rušení

Počet objednaných lekcí je takzvaným kurzovným.

Standardně se předplácí lekce v počtu 4-10 lekcí, na předem určené období a je nutné je v tomto období vyčerpat.
Nepovede-li se lekce čerpat dle plánu z důvodu na straně studenta, dostane student (v případě zájmu) digitální lekci. (Podrobnosti v odkazu)
Lektor nemá povinnost držet studentovi termíny, které nejsou zaplaceny, a může je trvale nabídnout jinému studentovi.

Za neuskutečněné lekce z důvodu na straně studenta nevzniká nárok na jejich náhradu jinak než digitální lekcí.
Na důvod nevyčerpání objednaných lekcí nebude brán zřetel.

4. Organizace výuky

Termíny výuky jsou vždy stanoveny předem na základě vzájemné domluvy lektora a studenta po uhrazení faktury a jsou závazné.
Připadne-li termín na státní svátek, řeší se změna termínu individuálně, případně student odbdrží digitální lekci.

Studentovi nevzniká nárok na náhradu v případě, že se na lekci dostaví pozdě nebo ji potřebuje ukončit dřív.
V případě, že výuku zkrátí lektor, je samozřejmě nahrazena.

5. Zrušení lekcí lektorem

V případě zrušení lekce lektorem je lekce nahrazena v novém termínu. Nebo, v případě zájmu studenta, nahrazena digitální lekcí.

V případě ukončení celé výuky lektorem je studentovi vrácena částka za zbývající zaplacené lekce – v plné výši.

6. Ukončení výuky studentem

V případě ukončení výuky studentem před vyčerpáním objednaných lekcí se kurzovné nevrací.
Je však možné převést zbývající kurzovné (předplacené lekce) na jiného studenta, kterého si student sám opatří.